Neal, resident, with a member of staff at Llanhennock Lodge

My Voice My Choice - Cymru

Beth yw My Voice My Choice?

Mae ein rhaglen My Voice My Choice wedi'i chynllunio i ddatblygu eich sgiliau ymgyrchu ac eirioli fel y byddwch chi'n gallu gwneud gwahaniaeth yn eich cymuned leol.

Sut mae'n gweithio?

Rydym wedi cynllunio cyfres o weithdai hyfforddi, sgyrsiau ysbrydoledig gan siaradwyr gwadd a mynediad at fentora un-i-un. 

Mae'r digwyddiadau hyn i gyd wedi'u cynllunio i adeiladu eich hyder, tyfu eich rhwydwaith a rhoi'r adnoddau i chi fod yn ymgyrchydd effeithiol.

Sut gallaf gymryd rhan?

 Bydd rhai digwyddiadau trwy wahoddiad, tra bydd rhai eraill yn agored i bawb, gyda rhai cyfyngiadau ar niferoedd. Cadwch lygad ar y dudalen hon i weld pob digwyddiad newydd yn mynd yn fyw, neu e-bostiwch ni gydag unrhyw gwestiynau yn: myvoicemychoiceenquiries@leonardcheshire.org.

Beth ydyn ni'n ei gwmpasu?

Ar ôl gwrando ar adborth gan gyfranogwyr, rydym yn gyffrous i rannu ein cyfres arfaethedig o ddigwyddiadau. Sylwch y gall y rhain newid:

Cyfleoedd hyfforddi

  • Hawdd ei Ddeall
  • Ffotograffiaeth Gyfranogol
  • Model Cymdeithasol o Anabledd

Sgyrsiau ar gyfer ymgyrchwyr ysbrydoledig a hunan-eiriolwyr

Gan gynnwys Samantha Renke ar y model cymdeithasol o anabledd a pham 'nad yw anabledd yn air budr.'

Yn ogystal â siaradwyr gwadd gwych eraill yn rhannu eu profiad o eiriolaeth, ymgyrchu ac ysbryd entrepreneuraidd.

Mentora un-i-un

Mae Joshua Reeves, aelod gwerthfawr o dîm MVMC, yn ogystal ag ymgyrchydd hawliau anabledd llwyddiannus, wedi ymrwymo i rymuso pobl anabl gyda'r arfau i greu newid cadarnhaol yn eu cymunedau Cymreig. 

Bydd yn gweithio gyda chi ar sail un-i-un i gefnogi eich ymgyrch ymgyrchu - beth bynnag fydd hynny.

O wella mynediad at Doiledau Changing Places, i greu podlediad a phopeth rhyngddynt, bydd arbenigedd Josh yn eich arwain tuag at wneud argraff fawr. 

Cysylltwch â Joshua ar: joshua.reeves@leonardcheshire.org

Fel person anabl, roedd y sesiynau a gynhelir gan Leonard Cheshire yn hanfodol. Mae helpu i sicrhau bod person anabl yn gwybod sut a ble i adrodd am drosedd gasineb a phwysigrwydd ffitrwydd yn hanfodol ac rwy’n cymeradwyo Leonard Cheshire am y gwaith y maent yn ei wneud.

Pecyn Cymorth Panel Dinasyddion

Dros y 2 flynedd ddiwethaf o'r rhaglen, rydym wedi datblygu'r adnodd gwych hwn ar y cyd â chyfranogwyr. Mae'n bleser gennym rannu'r Pecyn Cymorth Panel Dinasyddion hwn gyda chi, fel ffordd o sefydlu a rhedeg Panel Dinasyddion yn eich ardal a dechrau eich taith ymgyrchu ar dân.